هزينه ثبت نام دوره هاى فوق مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ ريال جهت ٣٢ ساعت آموزش انلاين و انجام آزمون مى باشد.(ساعتى ٣٠٠٠ تومان) 

كه مى توانيد بصورت انلاين با استفاده از كارت هاى عضو شتاب پرداخت نماييد.

در صورت بروز هر گونه مشكل مى توانيد با پشتيبان سايت تماس حاصل نماييد. 

هزينه ثبت نام دوره هاى فوق مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ ريال جهت ٣٢ ساعت آموزش انلاين و انجام آزمون مى باشد.(ساعتى ٣٠٠٠ تومان) 

كه مى توانيد بصورت انلاين با استفاده از كارت هاى عضو شتاب پرداخت نماييد.

در صورت بروز هر گونه مشكل مى توانيد با پشتيبان سايت تماس حاصل نماييد. 

هزينه ثبت نام دوره هاى فوق مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ ريال جهت ٣٢ ساعت آموزش انلاين و انجام آزمون مى باشد.(ساعتى ٣٠٠٠ تومان) 

كه مى توانيد بصورت انلاين با استفاده از كارت هاى عضو شتاب پرداخت نماييد.

در صورت بروز هر گونه مشكل مى توانيد با پشتيبان سايت تماس حاصل نماييد. 

هزينه ثبت نام دوره هاى فوق مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ ريال جهت ٣٢ ساعت آموزش انلاين و انجام آزمون مى باشد.(ساعتى ٣٠٠٠ تومان) 

كه مى توانيد بصورت انلاين با استفاده از كارت هاى عضو شتاب پرداخت نماييد.

در صورت بروز هر گونه مشكل مى توانيد با پشتيبان سايت تماس حاصل نماييد.